: : Учебники по экономике, финансам, менеджменту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

Ключові терміни: бухгалтерський рахунок; схема рахун­ку; активні та пасивні бухгалтерські рахунки; дебет та кре­дит рахунку, сальдо; обороти; подвійний запис; кореспонденція рахунків; бухгалтерська проводка; синтетичні рахунки та син­тетичний облік, аналітичні рахунки та аналітичний облік, оборотна відомість.

Після вивчення цієї теми Ви будете знати:

      сутність бухгалтерських рахунків;

      структуру бухгалтерських рахунків;

      схеми активних та пасивних бухгалтерських рахунків;

      сутність подвійного запису;

      зміст та види бухгалтерських проводок;

      поняття синтетичних та аналітичних бухгалтерських рахунків;

      особливості синтетичного та аналітичного бухгалтерсь­кого обліку;

      структуру оборотно-сальдових відомостей;

      відмінності між оборотними відомостями за синтетич­ними та аналітичними рахунками.

Ви зможете:

      сформулювати значення рахунків у бухгалтерському обліку;

      пояснити сутність бухгалтерських рахунків;

      схарактеризувати схеми активного та пасивного бух­галтерських рахунків;

      визначати кореспонденцію рахунків та складати бух­галтерські проводки;

      розрізняти синтетичні та аналітичні рахунки;

      перевіряти правильність облікових записів за допомо­гою оборотних відомостей