: : Учебники по экономике, финансам, менеджменту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Завдання 9.1

На прикладі довільно обраного підприємства скласти план ре­кламної кампанії в мережі Інтернет у розрізі наступних пунктів:

головна мета проведення рекламної кампанії;

основні завдання рекламної кампанії в Інтернет;

головні об’єкти інтерактивної реклами;

потенційні покупці продукції підприємства;

величина цільової аудиторії для рекламної кампанії;

оцінка ефективності рекламної кампанії в мережі;

доцільність проведення майбутніх рекламних кампаній;

розподіл відповідальності за проведення рекламної кампанії.

Запропонувати комплекс рекламних заходів, які необхідно здій­снити для реалізації головних функцій веб-сервера і його просування в Інтернеті.

Завдання 9.2

Ознайомитись з основними правилами реєстрації веб-сервера або веб-сторінок підприємства в каталогах і пошукових системах мережі Інтернет. На прикладі одного з популярних міжнародних чи україн­ських серверів прослідкувати послідовність проведення процедури реєстрації веб-сайта. Вибрати заголовок і скласти короткий опис веб- сторінки підприємства для забезпечення ефективного її розміщення в процесі автоматичної індексації в пошукових системах.

Завдання 9.3

Розглянути декілька прикладів банерної реклами на пошукових серверах Інтернет. З’ясувати, які основні функції виконуються бане­рами та яким вимогам повинен відповідати ефективний рекламний банер. Дати порівняльну характеристику п’яти довільно обраних ба- нерів однотипних за сферою діяльності підприємств, організацій чи установ. Виділити недоліки досліджуваних банерів.

Завдання 9.4

Керуючись методичними вказівками, створити власну електро­нну поштову скриньку. Зібрати в адресному полі назви електронних

адрес колег по академічній групі. Відправити на ці адреси індивіду­альне повідомлення електронною поштою, яке підготовлене завчасно і стосується товарної пропозиції від підприємства, що вибране в якос­ті об’єкта дослідження при виконанні випускної роботи. Визначити основні сильні та слабкі сторони використання електронної пошти як інструменту маркетингу підприємства в середовищі Інтернет.

Завдання 9.5

Ознайомитись з правилами використання конференцій Usenet і реклами на дошках оголошень як інструментів маркетингу при про­веденні рекламних заходів у практиці підприємств. Виділити осо­бливості їх призначення та відмінності застосування у порівнянні з електронною поштою.