: : Учебники по экономике, финансам, менеджменту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

З   метою забезпечення реалізації державної політики в сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій ство­рена єдина державна системи органів виконавчої влади з пи­тань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техно­генного та природного характеру (ЄДС) .

Навчальні заклади є об’єктовою підсистемою на чолі з їх ке­рівником як начальником цивільної оборони і постійно діючи­ми органами:

комісією з питань надзвичайних ситуацій;

керівництвом закладу та призначеними особами з питань надзвичайних ситуацій

Об’єктова підсистема закладу організовує роботу пов’язану

із  запобіганням НС та захистом членів колективу і території від їх наслідків, крім того організовує навчання співробіт­ників та тих, хто навчається основним способам захисту, ко­ристування засобами захисту та правильним діям у цих си­туаціях

Керівники закладів та установ, які входять до складу коор­динуючих і постійно діючих органів, а також командний склад формувань повинен бути підготовлений до виконання своїх обов’язків .

В нашій державі все населення має бути охоплено різними формами навчання з питань порядку дій в умовах надзвичай­них ситуацій техногенного та природного характеру . Такого виду заняття проводяться в установах, закладах та на вироб­ництві всіх форм власності . Періодично керівники закладів та його підрозділів проходять курсову перепідготовку з проблем цивільної оборони

Підготовка майбутніх керівників, командирів формувань ЦО повинна здійснюватись в період навчання в вищих навчальних закладах під час вивчення дисципліни «Безпека життєдіяль­ності». В їх програмах враховані питання ЦО, які зобов’язані знати і вміти виконувати всі громадяни України відповідно до Закону України про цивільну оборону .

Подпись:  
Рис . 2 . 28
Тим, хто буде проводити заняття з слухачами (рис . 2 . 28) варто пам’ятати, що «Цивільна оборона» — це галузь наукових знань, що вивчає безпеку життєдіяльності людей в умовах над­звичайних ситуацій Вивчення цих питань є обов’язковим для учнів, студентів всіх спеціальностей ВНЗ .

ЦО вирішує потрійне завдання під­готовки учнів та студентів до свідо­мих дій в умовах НС, як майбутньо­го учителя (наставника) до прове­дення занять з слухачами за темами дисципліни, як посадову особу — об’єктової підсистеми ЄДС — до ви­конання своїх обов’язків у різних режимах функціонування об’єкта

Учні, студенти, слухачі курсів згідно вимог програми пови­нні знати:

класифікацію НС та причини їх виникнення, характерис­тику вражаючих факторів і осередків ураження при НС техно­генного, природного, біологічного як цивільного так і воєнного характеру;

порядок виявлення та оцінки наслідків при виникненні різних небезпек, методи оцінки радіаційної, хімічної, бактері­ологічної обстановки, призначення та загальну будову прила­дів для проведення відповідного моніторингу;

основні принципи та заходи захисту людей в НС, власти­вості і технічні можливості колективних та індивідуальних за­собів захисту;

заходи щодо безпеки учнів, студентів та співробітників за­кладів та установ в НС;

зміст нормативно-правових документів, які спрямовані на розв’язання завдань щодо забезпечення безпеки життєдіяль­ності населення України;

форми і методи проведення занять з ЦО;

особливості методики підготовки і проведення занять

з   слухачами різних категорій за темами ЦО;

принципи побудови ЄДС, її завдання, склад сил і засоби захисту населення та територій, взаємодію основних елементів системи;

режими функціонування об’єктової підсистеми: повсяк­денної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситу­ації та надзвичайного стану, за яких обставин вони вводяться

і   якими заходами супроводжуються

Учні, студенти, слухачі курсів згідно вимог програми пови­нні вміти:

на підставі інформації про НС (аварія на АЕС або ядерний вибух) за допо-могою встановлених засобів здійснити радіацій­ну оцінку території та приміщення;

на підставі інформації про НС — аварія на хімічно- небезпечному (бактеріологічно-небезпечному) об’єкті або ви­користання ворогом (терористом) хімічної чи бактеріологічної зброї — за допомогою встановлених засобів здійснити хімічну (бактеріологічну) оцінку території та приміщення;

на підставі прогнозу та інформації про НС, діючих вимог, за допомогою типових правил та засобів планувати заходи ЦО в закладі чи установі;

на підставі сигналу «Увага всім» та умов знаходження, за допомогою штатних та індивідуальних джерел інформації за­безпечити оперативне прийняття додаткової інформації;


на підставі додаткової інформації провести індивідуаль­ний захист з використанням табельних та підручних засобів за­хисту;

на підставі прогнозу та інформації про НС, діючих вимог, за допомогою типових правил та засобів організувати евакоза- ходи щодо персоналу закладу чи установи;

проводити навчання з учнями, студентами, слухачами курсів з питань ЦО, для чого вміти підготувати план конспект для проведення занять з ЦО та при розробці методичних реко­мендацій до плану конспекту враховувати вікові і психологічні особливості учнів, студентів та слухачів

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

. (П) . Поясніть з погляду науки поняття системи цивільної

оборони України .

. (ПОЗ) . Дайте означення надзвичайній ситуації? Назвіть

основні ознаки надзвичайних ситуацій .

. (РО) . Поясніть на які види поділяються надзвичайні ситуа­

ції за своєю сутністю та причинами виникнення?

. (РО) . Означте поняття «розосередження та евакуація» та

«позаміська зона».

. (ПОЗ) . Обґрунтуйте призначення та доцільність евакуації .

. (ПОЗ) . Що розуміють під невідкладними роботами в осеред­

ках ураження?

. (У) Назвіть порядок дій при здійсненні рятувальних та не­

відкладних аварійних робіт під час ліквідації наслідків НС .

. (ПОЗ) Які групи входять до складу невоєнізованих форму­

вань?

. (П) Назвіть основні дії населення після отримання сигналу

про виникнення надзвичайних ситуацій

. (У) Які способи евакуації населення з небезпечних районів

ви можете назвати?

(У) Назвіть основні відомі вам засоби індивідуального захис­ту, їх призначення та специфіка використання .

(П) Охарактеризуйте основні відомі вам надзвичайні ситуа­ції які відбулись на Україні?